Stanovy cyklistického klubu Racing Olešná

Zájmové sdružení Cyklistický klub Racing Olešná je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke dni 18. září 2006, kdy mu bylo rovněž přiděleno identifikační číslo 60783770. S ohledem na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou všechna občanská sdružení ex lege transformována na spolky podléhající nové právní úpravě, a s ohledem na skutečnost, že tento zákon dále ukládá povinnost takto transformovaným spolkům do 3 let od nabytí jeho účinnosti přizpůsobit dosavadní znění stanov úpravě nového zákona, přijalo Shromáždění zájmového sdružení Cyklistický klub Racing Olešná ve své působnosti níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto nové:

článek I. Název a sídlo

Název spolku: Cyklistický klub Racing Olešná z.s.
Sídlo spolku:   Frýdek-Místek, Radniční 11, Frýdek-Místek, 738 01 
Spolek se zakládá na dobu neurčitou. Sídlo spolku na základě rozhodnutí členské schůze se může změnit bez změny těchto stanov.

článek II. Účel spolku

Účel spolku je podpora a propagace sportu, zejména cyklistiky. Předmětem hlavní činnosti cyklistického spolku Racing Olešná je sdružování zájemců o amatérskou cyklistiku. Vedlejší činností je pořádání sportovních a společenských akcí. Spolek je samostatnou právnickou osobou, apolitický a nezávislý, samosprávný a dobrovolný svazek cyklistů.

článek III. Členství ve spolku

a)      Členem spolku se může stát fyzická osoba se souhlasem členské schůze spolku. Na doporučení nejméně 5 řádných členů spolku může být přijat návrh nového člena, o kterém rozhoduje členská schůze. Členství je dobrovolné.

b)      Spolek rozlišuje dva typy členství:

 1. řádné   - tj. aktivní, vzniká okamžikem přijetí za člena
 2. čestné - čestným členem se stává dlouholetý člen, který se nemůže aktivně podílet na sportovnímčinnosti spolku. Může se zúčastňovat všech klubových akcí, ale bez hlasovacího práva při členské schůzi. Neplatí členské příspěvky, ani nečerpá hmotnou podporu jako řádný člen spolku.

c)      Člen spolku má právo:

 • účastnit se členské schůze spolku, vznášet své názory, náměty a připomínky na ní,
 • volit a být volen do orgánů spolku,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • účastnit se činností spolku a čerpat služby poskytované spolkem.

d)      Člen spolku má povinnost:

 • aktivně se podílet na činnosti spolku,
 • dodržovat stanovy spolku a aktivně hájit zájmy spolku,
 • jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku a jeho pověst,
 • účastnit se pravidelně členské schůze spolku a plnit její usnesení,
 • řádně a včas platit členské příspěvky (není-li usneseno členskou schůzi jinak).

e)      Členství ve spolku zaniká:

 • vystoupením člena ze spolku,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena za porušení povinností na základě rozhodnutí členské schůze

f)       Výbor spolku vede evidenci členů spolku a provádí zápisy a výmazy členství. Seznam členů spolku je přístupný pouze členům spolku. Seznam členů obsahuje nejméně tyto informace o každém členu spolku

 • Jméno a příjmení,
 • Datum narození,
 • Trvalé bydliště,
 • E-mailová adresa,
 • Druh, vznik a zánik členství

g)      Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit výboru spolku každou změnu údajů zapsanou  o něm v seznamu členů. Neučiní-li tak, nemůže se vůči spolku dovolávat náhrady jakékoliv újmy, která mu v důsledku nesprávných či neúplných údajů vznikla.

článek IV. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 • Členská schůze
 • Výbor
 • Předseda
 • Kontrolní komise

článek V. Členská schůze

a)      Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 • volí výbor a kontrolní komisi a odvolává je,
 • určuje a schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období,
 • schvaluje nové členy a rozhoduje o vyloučení členů,
 • rozhoduje o zániku spolku,
 • ze zasedání členské schůze pořizuje zápis pověřený člen spolku,
 • schvaluje a projednává zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu, hlavní cíle činnosti a vnitřní předpisy spolku.

b)      Zasedání členské schůze je svoláváno výkonným výborem spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně s minimálně 15 denní oznamovací povinností. Členská schůze může být alternativně svolána na požádání minimálně 1/3 členů. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Není-li přítomna nadpoloviční většina členů, je svoláno další jednání nejméně 2 a nejvýše 6 týdnů po termínu neuskutečněného řádného zasedání. Náhradní jednání Členské schůze je pak vždy usnášeníschopné. Každý člen má při rozhodování jeden hlas (hlasy členů si jsou rovny). 

článek VI. Výbor

a)      Je výkonným orgánem, který řídí činnost spolku v období mezi dvěma schůzemi a vykonává tak funkci kolektivního vedoucího spolku. Skládá se z pěti členů, včetně předsedy, volených členskou schůzí. Funkční období je na dobu 4 let. Ze své činnosti se výbor zodpovídá členské schůzi spolku. Výbor jmenuje do funkce a odvolává předsedu, který je odpovědný ze své činnosti výboru spolku. Výbor vyhotovuje návrh rozpočtu, který se předkládá ke schválení členské schůzi. Výbor dále vede veškerou agendu spolku jako výroční finanční zprávu, zápisy z jednání výboru a ustanovení spolku.

b)      Výbor svolává předseda spolku přibližně jednou měsíčně a o svých rozhodnutích informuje výbor členy prostřednictvím zápisu ze svých schůzí uveřejněných na webových stránkách spolku.

c)      Členství ve výboru zaniká:

 • uplynutím volebního období,
 • odvoláním z funkce členskou schůzí,
 • vzdáním se funkce,
 • zánikem členství ve spolku,
 • úmrtím člena.

článek VII. Předseda

Je statutárním orgánem spolku, je oprávněn za něj jednat a činit právní úkony ve všech věcech, týkajících se činnosti a provozu spolku. Odpovídá za výsledky vedení a hospodaření spolku.

článek VIII. Kontrolní komise

a)      Kontrolní komisí je kontrolní a revizní orgán spolku, který má 3 členy, volené a odvolávané členskou schůzí. Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se zákonem, stanovami a vnitřními předpisy spolku.

b)      Na zasedání členské schůze, která má schválit řádnou účetní závěrku spolku, přednese pověřený člen kontrolní komise zprávu o činnosti komise a jejích zjištěních za uplynulé účetní období.

c)      V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

článek IX. Zásady hospodaření

a)      Finanční prostředky spolku tvoří:

 • členské příspěvky,
 • dobrovolné příspěvky a dary,
 • příjmy z reklamy a startovného.

b)      Způsob užití příjmu – získané finanční prostředky budou použity k plnění cílů spolku. Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit přednostně těmito stanovami. Není-li uvedeno jinak obecně závaznými právními předpisy.

c)      V případě zániku spolku rozhodne členská schůze o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní volby. Není-li rozhodování členské schůze možné, rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem výbor spolku. 

článek X. Závěrečná ustanovení

1)      Tyto Stanovy byly schváleny Členskou schůzí Cyklistického klubu Racingu Olešná a nabývají účinností dnem jejich schválení. Tímto dnem se ruší dosavadní stanovy registrované Ministerstvem vnitra pod číslem původní registrace Sdružení.

2)      Předseda po nabytí účinnosti těchto Stanov a po zřízení spolkového rejstříku založí tyto Stanovy do sbírky listin spolkového rejstříku. Zároveň podá návrh na zápis orgánů Spolku a dalších nezbytných údajů vyžadovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ve znění pozdějších předpisů). Stanovy budou uloženy v sídle Spolku.

3)      Práva a povinnosti těmito Stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.